Przejdź do treści

O nas

Cza­so­pi­smo „Prawda – nie ina­czej” powstało z naszej wewnętrz­nej potrzeby, aby spró­bo­wać zmie­rzyć się za pomocą pióra z hipo­kry­zją świata w ogóle, a świata poli­tyki w szcze­gól­no­ści oraz z uro­je­niami reli­gii i mito­lo­gią kościoła.

Inte­re­suje nas przede wszyst­kim zobra­zo­wa­nie nie­skoń­czo­no­ści i bez­wstydu ludz­kiej bez­myśl­no­ści. Szcze­gól­nie urzędniczo-poli­tycz­nego bał­wań­stwa. Jeśli ktoś pry­wat­nie i na wła­sny uży­tek chce być głup­cem, to nam nic do tego. Natomiast, jeśli zda­rzy się tak, że kosza­łek-opa­łek jakimś tra­fem zosta­nie wybrany na urząd publiczny, to posta­ramy się pokroić go w pla­sterki i sowi­cie poso­lić. I to nie z powodu tego, iż uzur­pu­jemy sobie jakieś tam, mniej lub bar­dziej mętne prawo do osądu innych, lecz dla­tego, iż każdy obywatel pła­cący podatki ma prawo do samo­obrony w sytuacji, gdy urzęd­ni­czo-poli­tyczny kli­tuś-baj­duś pocho­dzący z powszech­nego wyboru, nagi­na­jąc lub łamiąc prawo, pod­stęp­nie oby­wa­tela swoją głu­potą ata­kuje.

Naszym celem jest współ­two­rze­nie z naszymi czy­tel­ni­kami prze­strzeni, w któ­rej obo­wią­zuje bez­względna swo­boda wypo­wie­dzi na każdy dowolny temat. Ser­decz­nie zapra­szamy do współ­pracy wszyst­kich tych, któ­rzy pió­rem jak orę­żem lubią wła­dać.
prawdapress@gmail.com