Przejdź do treści

Autorzy tekstów

Prawda – Nie inaczej powstaje dzięki pasji two­rze­nia dobrych tek­stów. Zatem osoby otwarte i chętne do dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­niami z dzie­dziny poli­tyki i spraw spo­łecz­nych, reli­gii i życia kościoła oraz sportu, kul­tury i sztuki, zachę­camy do wysy­ła­nia swo­ich pro­po­zy­cji tek­stów.

Zachęcamy także do współpracy rożnych twór­ców, którzy chcą wykrzyczeć swą wrażliwość artystyczną. Pro­simy o prze­sy­ła­nie portfolio. Uwaga: skon­tak­tu­jemy się z wybra­nymi twór­cami.

redakcja@prawdapress.info z dopiskiem autor tekstów.

Masz coś do powiedzenia, to słuchamy się…napisz. Mile widziane repartaże i wywiady.

Publikacje są nie­od­płatne. Redak­cja zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania tekstu.

Dla gazety piszą:
Mirosław Rudziński – Gappa redaktor naczelny
Mateusz Lisowski