Prawda – Nie inaczej

„Prawda – nie inaczej” powraca do świata żywych. W przyszłym tygodniu napiszemy o tym, jak wiele nadętej pozy i butnej pychy gnieździ się w mózgach i duszach niektórych radnych Kłodzka i wiernych pretorian Burmistrza. W kłodzkim establishmencie nie ma stylu.… Czytaj dalej »Prawda – Nie inaczej

„Nowy wspaniały świat”

Pierw­sza tura wybo­rów pre­zy­denc­kich już za nami. Ocena bez­pł­cio­wej kam­pa­nii wydaje się zbędna jed­nak i my pozwo­limy sobie na luk­sus jej prze­pro­wa­dze­nia. Nie będziemy jed­nak roz­pi­sy­wać się o suk­ce­sie Pawła Kukiza i JOWów. Przy­pa­dek Wiel­kiej Bry­ta­nii udo­wod­nił iż jest to pomysł nie­tra­fiony i pro­wa­dzący do… Czytaj dalej »„Nowy wspaniały świat”

Demokracja

Dziecko politycznej głupoty. Każ­dego dnia, z nie­mal każ­dego tele­wi­zyj­nego ekranu spły­wają do naszych domów rado­sne peany na cześć naj­wspa­nial­szego z ustro­jów, w któ­rym to dodat­kowo przy­szło nam żyć. Czę­sto sły­szymy rów­nież, że ustrój ten, jako idea jest dosko­nały, pod­czas gdy jego roz­liczne wady… Czytaj dalej »Demokracja